O Katedrze PEiESR

KATEDRA POLITYKI EKONOMICZNEJ I EUROPEJSKICH STUDIÓW REGIONALNYCH

 

Katedra jest jedną z najstarszych Katedr Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – powstała w 1948 r. z inicjatywy profesora Włodzimierza Boernera (członka grupy ekonomistów i działaczy społeczno-gospodarczych, współpracowników Eugeniusza Kwiatkowskiego). Swoją silną pozycję wśród katedr polityki ekonomicznej na polskich uczelniach zaczęła umacniać w okresie, kiedy jej kierownikiem był profesor Bolesław Winiarski – specjalista w zakresie planowania regionalnego i przestrzennego, wieloletni ekspert w zespole rządowym do spraw Planu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, autor, a następnie współautor najpopularniejszych w kraju podręczników akademickich z polityki ekonomicznej.

Od lat 60. obszar badawczy Katedry zaczął się koncentrować na problematyce związanej z rozwojem regionów i polityką regionalną; w latach 1965-1973 Katedra uczestniczyła w międzynarodowym programie badań nad rozwojem regionalnym zainicjowanym przez Europejski Ośrodek Koordynacji Badań UNESCO, którego wyniki zostały później uwzględnione przez EWG w procesie kształtowania mechanizmów europejskiej polityki regionalnej. Po rozpoczęciu przez Polskę starań o przyjęcie do struktur europejskich, prace badawcze Katedry skupiły się również na problematyce oceny mechanizmów działania Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ich skutków dla funkcjonowania przyszłych krajów członkowskich z Europy Środkowo – Wschodniej. Bogaty dorobek Katedry w zakresie badań nad gospodarką regionalną i europejską, prowadzonych pod kierunkiem profesora Bolesława Winiarskiego, przyczynił się do nadania  przez Komisję Europejską statusu Katedry Jeanna Monneta (1994 r.).

Obecnie Katedra rozwija badania naukowe z zakresu polityki regionalnej i polityki gospodarczej integrującej się Europy, wpisując się w ramy kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Celem działalności naukowej jest też analiza bieżących zjawisk społecznych, ekonomicznych i przestrzennych oraz ich wpływu na rozwój regionów i wzrost gospodarczy Polski. 

Kolejni Kierownicy Katedry:

1948-1967 – profesor Włodzimierz Boerner
1967-1995 – profesor Bolesław Winiarski
1995-2003 – profesor Ryszard Broszkiewicz
2003-2012 – profesor Mirosława Klamut
od 2012    – profesor UE Ewa Pancer-Cybulska