Konferencja naukowa, Wrocław, 18.04.2018

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarzadzania
i Ekonomiki Usług
Katedra Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Ekonomicznej
i Europejskich Studiów Regionalnych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Wydział Ekonomii
Katedra Ekonomii

zapraszają na VI ogólnopolską konferencję naukową
 

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMICZNE

– EUROPA Z PERSPEKTYWY WIELU PRĘDKOŚCI

 
Honorowy patronat nad konferencją objęli:
Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. dr hab. Juliusz Engelhardt
Dziekan Wydziału Nauk EKonomicznych UE we Wrocławiu – prof. dr hab. Czesław Zając
Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej UE w Katowicach – prof. dr hab. Barbara Kos
 

Efektem współpracy między Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu są cykliczne konferencje naukowe, których wspólnym tematem są współczesne problemy ekonomiczne. Gospodarzem konferencji w 2018 r. będzie Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych UE we Wrocławiu. Problematyka tego spotkania naukowego będzie  skoncentrowana wokół dyskusji nad przyszłym kształtem Unii Europejskiej i celami jej polityk w nowych uwarunkowaniach. Zakres tematyczny konferencji obejmie procesy składające się na społeczne, kulturowe, polityczne i gospodarcze oblicza zmieniającej się Europy. Sytuacja postkryzysowa, kryzys migracyjny, zagrożenie terroryzmem i wyjście Wielkiej Brytanii z ugrupowania skłaniają do refleksji nad przyszłością integracji europejskiej. Zauważalne stają się procesy dezintegracji w Europie a scenariusze Unii Europejskiej wielu prędkości mogą nabrać realnego kształtu. W takiej sytuacji nasuwają się pytania – czy projekt zróżnicowanej integracji jest odpowiedzią na problemy Unii Europejskiej oraz jakie skutki pociągnie za sobą taka zmiana formy integracji

Tematyka konferencji obejmie następujące zagadnienia:
– procesy dezintegracjne w Europie
– Brexit i jego skutki dla integracji europejskiej
– wizje gospodarczego i politycznego modelu integracji europejskiej
– przyszłość wspólnego rynku
– wyzwania w zakresie spójności ekonomicznej, społecznej i ekologicznej w UE
– UE i strefa euro wobec procesów społecznych i ekonomicznych gospodarki światowej
– konkurencyjność UE w gospodarce światowej
– problem zagrożeń i bezpieczeństwa w Europie
– czynniki wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego UE
– wyzwania budżetu i polityki fiskalnej UE
– polityka pieniężna w strefie euro
– integracja rynków finansowych w UE
– zmiany w architekturze funkcjonowania UGiW.

Publikacja

Artykuły można składać do 18.04.2018 r., wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru i recenzowania artykułów SENIR www.wydawnictwo.ue.wroc.pl  Po zalogowaniu się do serwisu (w zakładce "Moje artykuły") artykuł należy przypisać do tytułu PN Współczesne problemy ekonomiczne. Artykuł musi zawierać od 20 do 21 tys. znaków i spełniać wymogi redakacyjne 
www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/dla_autorow/  Zachęcamy do skorzystania z szablonu
Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, artykuły zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych UE we Wrocławiu (10 punktów). 
Najpóźniej w dniu konferencji prosimy o dostarczenie:
Oświadczenia autora artykułu, pobierz oświadczenie autora
Oświadczenia autora o udziale w publikacji, pobierz udział w publikacji

Opłata konferencyjna
Opłata konferencyjna wynosi 600 zł i należy ją przelać do 28 lutego 2018 r. na konto:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław,
NIP: 896-000-69-97
nr konta: 87 1240 3464 1111 0010 4316 2601 (Pekao S.A.)
z dopiskiem: WPE 2018 (Imię i nazwisko)
W przypadku odrzucenia tekstu przez recenzenta, niespełnienia wymogów formalnych, w tym wymogów redakcyjnych, lub rezygnacji na mniej niż 30 dni przed terminem konferencji opłata konferencyjna nie będzie zwrócona.

Rada Programowa Konferencji
Prof. dr hab. Jan Borowiec, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Grażyna Wolska, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komitet organizacyjny
Dr Iwo Augustyński – organizator
Dr Bernadeta Baran ‒  organizator, sekretarz konferencji
Dr Dominika Bochańczyk-Kupka – organizator
Dr Agnieszka Bretyn – organizator
Dr Agnieszka Kwarcińska – organizator
kontakt: 
kpe.ue.wroc.pl@gmail.com

KALENDARIUM
28.02.2018 ‒ nadsyłanie zgłoszeń i abstraktów (za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego)
28.02.2018 ‒ wnoszenie opłaty konferencyjnej
18.04.2018 ‒ nadsyłanie referatów (SENIR)

 
 
 
 
 

Sekretariat konferencji

UE we Wrocławiu, KPEiESR
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
71/3680365 (dr I. Augustyński)
71/3680205 (dr B. Baran)